Aktuality:

 

Úprava ceny obedového stravného lístka v Školskej stravovni pri

SOŠ-V.Kapušany

 

 

P O Z V Á N K A

 

      Riaditeľstvo Strednej odbornej školy – Szakközépiskola, J. Kráľa 25, Veľké Kapušany Vás pozýva na plenárne  rodičovské  združenie, ktoré  sa uskutoční dňa 18. apríla 2012 so začiatkom o 15:00 hod. v jedálni školy.

            Účasť je nutná z dôvodu uskutočnenia volieb nových členov Rady školy pri SOŠ – Szakközépiskola Veľké Kapušany na funkčné obdobie 2012 – 2016, nakoľko v tomto roku končí funkčné obdobie Rady školy.

 

 

ZÁMER  NA  PRENÁJOM nebytových priestorov vo Veľkých Kapušanoch


Stredná odborná škola – Szakközépiskola oznamuje zákonným zástupcom žiakov, že v zmysle zákona č. 37/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní  (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, čl. I., ods. 10, vydá triedny učiteľ v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka žiakovi výpis klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok školského roka. Tento výpis nie je verejnou listinou.


Vysvedčenie za prvý polrok školského roka sa vydáva v súlade s uvedenou legislatívou na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.   

Žiadosť o vydanie vysvedčenia za prvý polrok školského roka 

 

Červené stužky

– už tretí rok po sebe sme sa zapojili do celoslovenskej kampane Červené stužky. Táto kampaň sa týka boja proti AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Preto mi nedá, aby som sa nezamýšľala nad svojou existenciou, nad svojou budúcnosťou. 

Dnes sme tu. Máme rodičov, máme priateľov, máme lásky, ale aj povinnosti. Stále si kladieme otázku, či smer vlastného života vieme nejako ovplyvniť a stále dospejeme k odpovedi, že áno. Myslíme si, že celý budúci život, ale aj prítomnosť  závisí odo nás, od nášho konania, nášho správania sa a to nielen k svojmu okoliu, ale aj k nám samým. Celý náš život, jeho kvalitu ovplyvňujeme svojím konaním a preto sme sa u nás rozhodli túto kampaň podporiť. Bola vyhlásená súťaž o najlepší plagát k problematike AIDS. 

Urobili sme nástenku z prácami žiakov.

foto2.JPG

1.12. sme tento deň podporili nosením červených stužiek a prvá vyučovacia hodina bola venovaná problematike AIDS. Na triednických hodinách učitelia rozprávali so žiakmi o spôsobe prenosu ochorenia, o ochrane pred týmto onemocnením, o spôsobe liečby, ale aj o výskyte tejto choroby u nás na Slovensku. A opäť nám z toho vychádza, že ak budeme zodpovední vo svojom konaní, máme šancu, že nás toto ochorenie obíde.  Buďme zodpovední k sebe a svojmu okoliu.

foto3.JPG


 

POD JEDLIČKOU

- tento vianočný program na našej škole sa stal tradíciou, tak ako Vianoce, ktoré v sebe nesú svoje magické čaro už celé storočia. Vianoce sú obdobím, kedy si viac, ako inokedy, uvedomujeme vlastné pocity, lásku, úctu a priateľstvo, obetavosť a spolupatričnosť. V tento krásny predvianočný čas plný zhonu sme sa aj my na chvíľku zastavili a veľmi pekným programom sme urobili radosť nielen sebe, ale aj našim rodičom a priateľom, ktorí sa programu zúčastnili.

Vianočný program sa konal 22.decembra 2011 v kinosále Energosunu, pod záštitou žiakov maturitných ročníkov a ich triednych učiteľov Mgr. Šoganičovej a Ing, Mokoša. Odzneli tu pekné koledy, piesne, tance, scénky, videli sme vystúpenie mažoretiek aj spoločenské tance. Celý program moderovali žiaci tretieho ročníka Marta Lizáková a Vladimír Dadu, ktorí sa takisto aktívne zapojili do programu. Celý program zavŕšili všetci účinkujúci spoločnou piesňou Tichá noc, ku ktorej sa pridali aj spolužiaci v hľadisku.

Prítomným sa prihovoril aj riaditeľ školy Ing. Vladimír Sabolčák. Poprial všetkým pokojné Vianoce v kruhu svojich najbližších, pevné zdravie a vyjadril prianie, aby si pod vianočným stromčekom našli všetci ten najkrajší darček, aký si vysnívali a aby sme sa v novom roku stretli všetci v zdraví. Rozlúčil sa pekným vinšom. 

spolocna_piesen mal.jpg