Sme Stredná odborná škola  vo Veľkých Kapušanoch, malom mestečku v oblasti Použia na východe Slovenska. Mesto je centrom energetického priemyslu. V blízkosti mesta je sústredených niekoľko podnikov energetického, plynárenského a chemického priemyslu. Je tu tepelná elektráreň Vojany, neďaleko mesta je kompresorová stanica Veľké Kapušany, ktorá je súčasťou tranzitnej sústavy európskeho významu. Patrí k najväčším dielam tohto druhu na svete. Z týchto skutočnosti vyplýva, že v našom regióne je možnosť zamestnať sa vo výrobe, ale aj v obchode a v službách.

      Naša Stredná odborná škola sa nachádza na výjazde z mesta smerom na Vojany. Budovali ju súčasne s Elektrárňou Vojany II. Škola bola otvorená v roku 1973 a jej zameranie na elektrotechniku a strojárstvo vyplynulo z úzkej spolupráce s Elektrárňou Vojany.

Škola veľmi dobre prosperovala, vychovali sme množstvo odborníkov. Absolventi našej školy zastávajú dôležité miesta nielen vo východoslovenskej energetike, ale v energetike na celom Slovensku a v Slovenských elektrárňach.

Po roku 1989 sa rozmach priemyslu  v našom regióne postupne pribrzdil a tak škola na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce zmapovala situáciu v regióne a rozšírila ponuku výchovy a vzdelávania aj o služby v oblasti stravovania a ubytovania, v odbore hostinský, hostinská, ktorý máme zaradený v sieti škôl od roku 1993. Je to trojročný odbor, v ktorom sa štúdium končí výučným listom. Po jeho úspešnom ukončení môžu študenti pokračovať v nadstavbovom štúdiu spoločné stravovanie a tak získať v tomto odbore úplné stredné odborné vzdelanie (výučný list, maturitné vysvedčenie).

Stále analyzujeme situáciu v našom regióne a na základe toho môžeme povedať, že vzdelávame študentov v odboroch, ktoré sú pre trh práce veľmi potrebné. Posledné roky ukázali, že začínajú chýbať odborníci v oblasti elektrotechniky ale aj strojárstva. Zamestnávatelia v týchto odboroch žiadajú absolventov a prejavili záujem  zamestnať ich po ukončení školy.  Majú záujem aj o absolventov odboru hostinský resp. študijného odboru spoločné stravovanie.

      Poskytujeme vzdelanie záujemcom nášho regiónu. Vychovávame žiakov pre robotnícke povolania, ale takisto ich pripravujeme na štúdium na vysokých školách. Našou prioritou je vychovať vynikajúcich odborníkov, o ktorých je záujem na trhu práce, sú jazykovo zdatní, zruční pri práci s počítačom, schopní pracovať v tíme, rešpektovať iných a sú pripravení sa celoživotne vzdelávať. Okrem toho je cieľom aj naďalej rozvíjať zručnosť, flexibilitu, schopnosť pracovať s intenzívnym pracovným nasadením, podporovať tvorivé myslenie, samostatnosť a viesť k zodpovednosti.


Patríme k výborne materiálno-technicky vybaveným školám nášho regiónu. Máme: 


 • odborné učebne výpočtovej techniky na teoretickom, ale aj praktickom vyučovaní
 • tri učebne elektrického merania 
 • špeciálnu učebňu elektroniky vybavenú špičkovými zariadeniami spotrebnej elektroniky 
 • veľmi dobre vybavené dielne, kde si môžu žiaci prehĺbiť svoje vedomosti a nadobudnúť zručnosť potrebnú v praxi. 
 • jazykovú učebňu pre nemecký, anglický alebo ruský jazyk 
 • telocvičňu, vonkajšie ihriská, ktoré umožňujú rozvoj telesnej zdatnosti žiakov

Pravidelne sa zúčastňujeme súťaží športových, súťaži zručnosti - aj na medzinárodnej úrovni v Českej republike, Zenitu v elektronike a strojárstve, Olympiády ľudských práv. Zapájame sa do diania v meste a snažíme sa svojou prácou aj naďalej udržiavať vysokú úroveň školy. Spolupracujeme aj s podnikateľským sektorom v meste a v okoli Veľkých Kapušian. Aktívne sa zapájame do projektov:

 • Infovek
 • Otvorená škola
 • Škola budúcnosti - moderná škola
 • Modernizácia vzdelávacieho procesu
 • iné národné projekty.

Výučba na našej škole sa delí na teoretickú časť a odborný výcvik. Prebieha v slovenskom jazyku a vzhľadom na našu polohu v niektorýh odboroch aj v maďarskom jazyku. Orientujeme sa na  3 smery študíjnych a učebných odborov:

 • elektrotechnika;
 • strojárstvo;
 • v oblasti služieb odbor hostinský 

V každom odbore sme schopní vyučovať formou:

 • trojročného štúdia, ktoré sa končí záverečnou skúškou a žiak obdrží výučný list.
 • štvorročného štúdia, ktoré sa končí maturitnou skúškou a žiak okrem maturitného vysvedčenia obdrží aj výučný list, ktorý mu značne uľahčí úspešnosť v hľadaní práce. 
 • večerného alebo externého štúdia, ponúkajúceho pre absolventom trojročných odborov možnosť získať maturitné vysvedčenie 
 • štúdia jednotlivých predmetov, pre absolventov iných než našich odborov aj škôl v každom našom odbore. 

Odborný výcvik je na našej škole dominantný, čo žiakom umožňuje získať správnu zručnosť, realizovať tvorivosť nielen na cvičných ale aj na produktívnych prácach. Pre žiakov ponúkame:

 • možnosť absolvovani zváračského  kurzu za nižšiu cenu, 
 • možnosť ubytovania, 
 • možnosť stravovania sa v ŠJ obedy sú za 1 euro,
 • možnosť účinne využívať svoj voľný čas v rámci pestrej krúžkovej činnosti, 
 • školský časopis Energizer, 
 • bezplatne využívať športoviská a technické vybavenie školy, Internet.

Naši absolventi môžu pokračovať po maturite v štúdiu na vysokých školách. Najčastejšie sú to technické a vojenské VŠ. Cieľom našej školy je vychovávať úspešných mladých ľudí, ktorí sú odborne zdatní, tvoriví, schopní pracovať v tíme.  

Naša súčasnosť

V školskom roku 2009/2010 navštevuje našu školu 212 žiakov. Formou denného štúdia sa pripravuje v učebných odboroch 58 žiakov a v študijných odboroch 101 žiakov.

učebné odbory

 • 2466 2 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia,
 • 6489 2 00 hostinský,

študijné odbory 

 • 2697 4 mechanik elektrotechnik
 • 2413 4 mechanik strojov a zariadení

Formou štúdia jednotlivých predmetov si žiaci dopĺňajú vzdelanie v učebných odboroch:

 • 2466 2 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia
 • 2683 2 11 elektromechanik - silnoprúdová technika
 • 6489 2 hostinský

študijných odboroch:

 • 6421 4 spoločné stravovanie
 • 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
 • 2675 4 01 elektrotechnika - energetika

Formou denného nadstavbového štúdia v odbore

 • 6421 4 spoločné stravovanie
 • 2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
 • 2675 4 01 elektrotechnika - energetika