Občianske združenie Odborník budúcnosti pri SOŠ

Banka: SLSP:    0551807046/0900    KS:   0379

Odborník budúcnosti je dobrovoľné občianske združenie, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju mladých ľudí predovšetkým pri mimoškolskej činnosti

Cieľom občianskeho združenia

  1. podporovať telesné a kultúrne aktivity mladých ľudí,ktoré povedú k ich fyzickej a duševnej zdatnosti
  2. viesť mladých ľudí k starostlivosti o životné prostredie
  3. podporovať ich pri rôznych súťažiach
  4. za spolupráce s orgánmi štátnej samosprávy, miestnej samosprávy, médií a programovo príbuzných organizácií podporovať úroveň spolunažívania národností na jazykovo zmiešanom území Zemplína

Členstvo v tomto združení môže byť riadne, alebo čestné. Ročný členský príspevok je 50,-SKK. Príjmy združenia sú hlavne sponzorské

Združenie vzniklo 14.4.2003 pridelením identifikačného čísla v štatistickom registri:

Banka: Slovenská sporiteľňa            IČO: 35552603  
Číslo nášho účtu: 0551807046/0900 Konštantný symbol: 0379