Rada školy pri SOŠ vo Veľkých Kapušanoch: 


Rada školy pri Strednej odbornej škole   vo Veľkých Kapušanňoch vznikla 31.marca 2000, kedy sa konalo jej ustanovujúce zasadnutie.

Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy rodičov, pedagogických pracovníkov ,ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Kontroluje tiež práceu vedúcich zamestnancov tejto školy. 

Rada školy má 11 členov. Jej členmi sú: 

  traja delegovaní zástupcovia rodičov 

 dvaja zvolení pedagogickí zamestnanci

 jeden zvolený nepedagogický zamestnanec 

 dvaja delegovaní poslanci VÚC Košice                     

  jeden delegovaný zástupca organizácie , ktorá sa podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov

 jeden zástupca žiakov 

 jeden delegovaný zástupca zriaďovateľa VÚC košice


Pravomoci rady školy

 Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy:  
- k návrhu na počty prijímaných žiakov 
- k návrhu na zavedenie študijných odborov a zameraní 
- k informáciám o pedagogicko-organizačnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 
- k správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy 
- k návrhu rozpočtu 
- k správe o výsledkoch hospodárenia školy 
- navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie riaditeľa školy 
- navrhuje, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa Rada školy pri SOUE vo Veľkých Kapušanoch v spolupráci s vedením školy sa snaží o zvyšovanie spokojnosti partnerov školy, hlavne žiakov a ich rodičov.


ZLOŽENIE ČLENOV RADY ŠKOLY 2012- 2016

 

Predseda : Mgr. Valéria Kučmášová  - zástupca rodičov 

1. Mgr. Valéria Eľková                   - poslankyňa VÚC Košice

2.  Ing.  Martin Pado                      - poslanec VÚC Košice

3.  Ing. Peter Koščo                       - ÚKSK, Košice

4. Jozef Popčák                             - zástupca organizácie

5. Ján Vetrecin                               - zástupca rodičov

6. Jozef Nemeth                             -  zástupca rodičov

7. Jozef Galba                                - zástupca žiakov SOŠ- žiak II.E

8. Ing. Enikő Magyarová – pedagogický zamestnanec SOŠ, Veľké Kapušany

9. Ing. Štefan Jáger – pedagogický zamestnanec SOŠ, Veľké Kapušany

10. Iveta Kočišová- nepedagogický zamestnanec SOŠ, Veľké Kapušany