Kritériá prijímacích pohovorov na školský rok 2012/2013 


Riaditeľ Strednej odbornej školy – Szakközépiskola vo Veľkých Kapušanoch v zmysle § 65 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní Pedagogickou radou zo dňa 15.11.2011 určuje podmienky a kritéria prijatia žiakov do 1.ročníka denného štúdia pre školský rok 2012/2013. 

Termíny konania prijímacích skúšok: 

                    1. kolo prijímacích skúšok : 07.05.2012 a 10.05.2012 

                    2. kolo prijímacích skúšok: 19.06.2012 

Kritéria pre prijatie na denné štúdium: 

                    Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok 

    1. úspešné ukončenie 9.ročníka ZŠ 

    2. odporučenie lekára pre zvolený odbor 

    3. budú dodržané plány prijímaných žiakov 

    4. bude sa prihliadať na dosiahnuté výsledky žiakov z profilových predmetov na ZŠ,

        priemerného prospechu na polročnom vysvedčení v 9.ročníku ZŠ a na výsledkoch

        v celoplošnom testovaní žiakov 9.roč.ZŠ – MONITOR

     5. budú prijatí aj integrovaní žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími

         požiadavkami a  môžu študovať vo všetkých študijných a učebných odboroch

         podľa odporučenia lekára.


   Kritéria pre prijatie žiakov na nadstavbové denné štúdium:

      1. úspešné ukončenie štúdia v príslušnom učebnom odbore 


      V prípade voľných miest po termíne prijímacích skúšok  Budú prijatí žiaci,ktorí

      presunú prihlášku z inej strednej školy, na ktorú neboli prijatí a spĺňajú podmienky

      prijatia. Ak sa žiak podrobil prijímacím skúškam na inej strednej škole, naša škola

      bude  na jej  výsledky prihliadať. Prijatí budú žiaci až do naplnenia stanoveného

      počtu žiakov. 

   Počty prijímaných žiakov: 

     Pre školský rok 2011/2012 sú plánované počty prijímaných žiakov: 

     1. študijné odbory: (dĺžka štúdia 4 roky) 

          -2697 4 mechanik elektrotechnik JS 15 žiakov 

          -2697 4 mechanik elektrotechnik JM 15 žiakov 

          -2413 4 mechanik strojov a zariadení JS 10 žiakov 

          -4210 6 11 agropodnikanie -agroturistika JS 10 žiakov 

          -4210 6 11 agropodnikanie -agroturistika JM 10 žiakov 

     2. učebné odbory: (dĺžka štúdia 3 roky) 

          -2466 2 02 mechanik opravár na stroje a zariadenia JS  8 žiakov 

          -2466 2 02 mechanik opravár na stroje a zariadenia JM 8 žiakov 

          -6489 2 hostinský JS 14 žiakov 

          -6489 2 hostinský JM  8 žiakov 

          -2683 2 11 elektromechanik – silnoprúdová technika JS 8 žiakov 

     3. nadstavbové štúdium-denné: (dĺžka štúdia 2 roky) 

          -6421 4 spoločné stravovanie 18 žiakov 

   Záverečné ustanovenie 

     -Na základe výsledkov prijímacieho konania bude zostavené poradie uchádzačov

      podľa počtu získaných bodov s označením o prijatí, resp. neprijatí uchádzača. 

     -Uchádzači so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predložia spolu s

      prihláškou príslušné potvrdenie Pedagogicko-psychologickej poradne. 

     -Pri zverejňovaní výsledkov sa postupuje v zmysle zákona č.428/2002 Z.z. o

      ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

     -Riaditeľ školy zverejní výsledky prijímacieho konania do troch pracovných dní

       odo dňa  termínu prijímacích skúšok na dverách školy, alebo na internetovej

       stránke školy. 

     -Termín, miesto a spôsob zápisu prijatých žiakov do I. ročníka v školskom roku

      2012/2013  bude uvedený v prílohe rozhodnutia o prijatí žiaka na štúdium.

       Ak sa uchádzač nezapíše v určenom termíne, zruší sa rozhodnutie o jeho prijatí

       a voľné miesto sa ponúkne ďalšiemu uchádzačovi v poradí. 


 

Prijímacie skúšky 2012