Štvorročné štúdium  - končí sa maturitnou skúškou. Poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Pripravuje technikov. Absolventi získajú maturitné vysvedčenie aj výučný list.     Po ukončení štúdia môžu absolventi pokračovať v pomaturitnom štúdiu alebo v štúdiu na vysokých školách.  
2697 4  mechanik elektrotechnik 
                Absolventi so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými  teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami sú  pripravovaní pre kvalifikovanú činnosť v oblasti elektrotechniky.  Žiaci v prvom, druhom a čiastočne aj v treťom ročníku štúdia získajú ucelené základné vedomosti z elektrotechniky a elektroniky. V treťom a v štvrtom ročníku sa vyučovanie úzko špecializuje na konkrétnu oblasť elektrotechniky (slaboprúd, silnoprúd) podľa voľby žiaka, zabezpečuje sa to vyššou hodinovou dotáciou príslušných predmetov. Vo vyučovaní odbornej zložky má výrazný podiel praktická zložka prípravy. V poslednom ročníku bezplatne získajú skúšku z odbornej spôsobilosti elektrotechnikov.
                Absolvent daného študijného odboru je kvalifikovaný pre všetky oblasti elektrotechnického priemyslu a pre služby. Užšia špecializácia umožní uplatniť sa v oblasti :
·         silnoprúdovej techniky  
·         automatizačnej techniky
·         informačných technológií
 
2413 4 mechanik strojov a zariadení 
               Je to vyhľadávaný študijný odbor zo strany zamestnávateľov. Absolventi so všeobecnovzdelávacím základom, s odbornými  teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami sú  pripravovaní pre kvalifikovanú činnosť v oblasti strojárstva. Ovládajú ručné a strojové spracovanie  technických materiálov, vedia urobiť jednoduché technologické úkony v oblasti strojového obrábania a úkony s mechanizovanými nástrojmi, čítajú technické výkresy, schémy, orientujú sa v normách a v ostatnej technickej dokumentácii.
                 Opravujú stroje a zariadenia, kontrolujú funkčnosť jednotlivých celkov, vedia montovať, demontovať, kontrolovať a opravovať strojové časti a vykonávať funkčnú kontrolu po oprave. Veľký dôraz kladieme na osvojenie moderných a pokrokových technológií v strojárstve. Po ukončení štúdia môžu sa zamestnať, otvoriť živnosť alebo pokračovať v štúdiu.