Trojročné  štúdium

2466 2 02 mechanik opravár - stroje a zariadenia SJ/MJ 

Absolvent po ukončení štúdia 

 1. opravuje stroje a zariadenia a kontroluje funkčnosť jednotlivých celkov
 2. montuje, demontuje, kontroluje a opravuje strojové časti
 3. vykonáva funkčnú kontrolu po oprave
 4. Vykonáva základné ručné a strojové operácie pri delení, spojovaní a opravách strojových častí a jednoduché elektro- technické práce priamo súvisiace s opravou príslušného zariadenia

Po ukončení prípravy v odbore absolvent ovláda:

 1. ručné spracovanie technických materiálov
 2. vie urobiť jednoduché technologické úkony v oblasti strojového obrábania
 3. vie urobiť jednoduché technologické úkony s mechanizovanými nástrojmi
 4. vie čítať technické výkresy, normy, schémy a ostatnú technickú dokumentáciu

6489 2 00 hostinský - hostinská

Absolvent tohto odboru získa:

 1. teoretické a praktické vedomosti a zručnosti, ktoré dávajú predpoklad pre výkon povolania v pohostinských službách
 2. potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom styku
 3. základnú komunikačnú schopnosť v cudzom jazyku ( jazyk nemecký alebo jazyk anglický ), znalosť základov stredoškolskej chémie
 4.  znalosť základov stredoškolskej chémie
 5. potrebné vedomosti z ubytovacích služieb, základov účtovníctva,informatiky
 6. základov psychológie,zásad spoločenského správania
 7. vedomosti o zásadách uplatňovania gastronomických pravidiel,racionálnej výživy, prípravy jedál teplej a studenej kuchyne, vrátane normotvornej činnosti
 8. základy reklamnej, propagačnej činnosti v hosťovských zariadeniach a cestovnom ruchu.

2680 2 06  mechanik meracích prístrojov a zariadení

Príprava je

 1. na montáž, zostavovanie a nastavovanie, údržbu a opravy častí a celkov príslušného zariadenia, vrátane funkčnej kontroly mechanických a elektronických prvkov a celých zariadení

2683 2 03  elektromechanik - rozvodné zariadenia

Príprava sa zameriava

 1. na montáž, inštaláciu, skúšanie, údržbu,nastavovanie, opravy a meranie elektroenergetických zariadení, elektrorozvodných sietí a kábelových rozvodov, transformovní, rozvodní, elektrických strojov a elektrických zariadení všetkého druhu